Regulamin

Regulamin sklepu internetowego  Mystic Production (dalej: „Regulamin”) określa zasady prowadzenia oraz korzystania z usług sklepu internetowego prowadzonego przez Barbarę Mikułę, działającą pod firmą Mystic Production Barbara Mikuła, Minoga 127, 32-046 Minoga,  NIP: 6771019615, numer REGON: 350869474, tel. kontaktowy: 12 38 921 35, adres e‑mail: zamowienia@mystic.pl (zwaną dalej: „Sprzedawca”). W szczególności w niniejszym regulaminie określono:

 1. rodzaje, zakres oraz warunki usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną;
 2. warunki dokonywania zamówień za pośrednictwem sklepu internetowego;
 3. warunki zapłaty za zamówione Produkty;
 4. warunki dostarczania zamówionych Produktów;
 5. warunki rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy;
 6. warunki składania i rozpatrywania reklamacji;
 7. pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur;
 8. warunki prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym;
 9. warunki dostarczania Newslettera.
 10. Rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną

1.1.    Sprzedawca za pośrednictwem systemu teleinformatycznego umożliwia Klientom korzystanie z następujące usług świadczonych drogą elektroniczną:

1.1.1.składanie ofert kupna Produktu (zwanych: „Zamówieniami”) oraz zawieranie umów sprzedaży;

1.1.2.prowadzenie Konta w ramach sklepu internetowego;

1.1.3.dostarczanie informacji handlowych i marketingowych (Newsletter).

1.2.    Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz osób korzystających ze Sklepu internetowego (zwanych: „Klienci”) odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie. Przystępując do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną Klient poświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki zawarte w Regulaminie.

1.3.    Świadczenie usług określonych w pkt 1.1. Regulaminu realizowane jest nieodpłatnie, przy czym w celu uniknięcia wątpliwości - w zakresie pkt 1.1.1. Regulaminu nieodpłatny charakter dotyczy jedynie wykorzystania systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Sprzedawcę w celu złożenia Zamówienia oraz zawarcia umowy sprzedaży, nie zaś zapłaty ceny oraz innych opłat wynikających z postanowień samej umowy sprzedaży.

1.4.    Klient potwierdza, że dane podane przez niego w celu skorzystania z usług wskazanych w pkt 1.1 Regulaminu są zgodne z rzeczywistością. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wywołaną podaniem przez Klienta błędnych lub nieprecyzyjnych danych.

1.5.    Umowa na świadczenie usług:

1.5.1.  określonych w pkt 1.1.1. Regulaminu jest zawierana z chwilą przystąpienia przez Klienta do składania Zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego, na czas niezbędny do złożenia Zamówienia.

1.5.2.  określonych w pkt 1.1.2. oraz 1.1.3. Regulaminu jest zawierana z chwilą złożenia przez Klienta żądania dostarczenia tej usługi, na czas nieokreślony.

1.6.    Aby skorzystać z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną Klient musi spełnić następujące wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca przy prowadzenia sklepu internetowego:

1.6.1.  posiadać urządzenie końcowe, które umożliwia dostęp do sieci Internet;

1.6.2.  posiadać przeglądarkę internetową. W tym zakresie możliwe jest użycie jednego ze wskazanych typów przeglądarki:

 • Internet Explorer,
 • Microsoft Edge
 • Google Chrome,
 • Mozilla Firefox,
 • Opera oraz
 • Safari;

1.6.3. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (adres e-mail);

1.6.4. włączona obsługa plików cookies.

1.7.    Usługi świadczone przez Sklep drogą elektroniczną mogą być wykorzystywane tyko zgodnie z postanowieniami Regulaminu, przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami. Usługi dostarczane drogą elektroniczną przez Sprzedawcę ani systemy teleinformatyczne służące do prowadzenia sklepu internetowego Sprzedawcy nie mogą być wykorzystywane przez Klientów do podejmowania działań naruszających obowiązujące przepisy prawa, w tym do dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

1.8.        Umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Sprzedawcy są utrwalane, zabezpieczane i przechowywane przy użyciu tego systemu. Regulamin stanowiący integralną cześć umów zawieranych z Klientami jest dostępny na stronie internetowej, pod adresem: https://www.mystic.pl/regulamin.htm .

 1. Warunki dokonywania zamówień za pośrednictwem sklepu internetowego

2.1.    Za pomocą sklepu internetowego Sprzedawca prowadzi sprzedaż wysyłkową obejmującą w szczególności utwory zapisane w postaci cyfrowej na nośnikach optycznych (CD; DVD; Blu‑Ray), postaci magnetycznej (kasety magnetofonowe) oraz postaci analogowej (płyty winylowe), książek oraz artykułów odzieżowych, nawiązujących do utworów muzycznych sprzedawanych za pośrednictwem sklepu internetowego, (zwanych: „Produktami). Dokładny opis każdego z Produktów dostępny jest za pośrednictwem strony internetowej https://www.mystic.pl .

2.2.    Informacje znajdujące się na stronie sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

2.3.   Zamówienia w formie elektronicznej składane są za pośrednictwem strony internetowej: www.mystic.plm.mystic.pl oraz www.mystic-production.com. Zamówienia mogą być również składane telefonicznie, pod numerem: (012) 38 92 135 – w przypadku sprzedaży detalicznej lub (012) 38 90 513 – w przypadku sprzedaży hurtowej. Zamówienia przy użyciu podanych numerów mogą być składane od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00.

2.4.     W celu przygotowania Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Klient dokonuje wyboru spośród Produktów przedstawionych na stronie sklepu internetowego, a następnie dodaje je do koszyka za pomocą odpowiedniego przycisku.

2.5.    Ceny produktów przedstawionych na stronie sklepu internetowego zawierają kwotę podatku VAT. W czasie kompletowania zamówienia w okienku „Twoje zakupy” na bieżąco podawana jest informacja dotycząca ceny poszczególnych Produktów oraz łącznej ceny Zamówienia.

2.6.    Po skompletowaniu wszystkich Produktów objętych Zamówieniem, Klient dokonuje wyboru, czy składa Zamówienia za pośrednictwem konta internetowego, czy bez użycia konta internetowego - działając jako „gość”.

2.7.    Po uzupełnieniu wszystkich danych wymaganych w formularzu Zamówienia danych Klient zatwierdza Zamówienie. 

2.8.    Po złożeniu Zamówienia Klient za pośrednictwem poczty elektronicznej, której adres został podany w Zamówieniu otrzyma automatyczną odpowiedź z prośbą o potwierdzenie złożonego Zamówienia. Zamówienie zostaje potwierdzone z chwilą kliknięcia w link, który znajduje się w otrzymanym e‑mailu. Dokładny opis procedury potwierdzenia Zamówienia znajduje się w treści przesłanego e-maila.

2.9.    Klienci, którzy składają zamówienie za pośrednictwem Konta internetowego nie otrzymują w wiadomości e-mail o której mowa w 2.8 Regulaminu linka w celu potwierdzenia Zamówienia. W tym przypadku Zamówienie zostaje potwierdzone z chwilą otrzymania przez Klienta automatycznej wiadomości e-mail.

2.10.    Z chwilą potwierdzenia otrzymania Zamówienia zgodnie z pkt 2.8 i 2.9 Regulaminu Klient jest związany jego treścią.

2.11.     Niezwłocznie po potwierdzeniu otrzymania zamówienia Sprzedawca dokonuje jego weryfikacji. W przypadku braku możliwości przyjęcia Zamówienia, Klient zostanie o tym poinformowany oraz będzie mógł skorzystać z jednej z poniższych możliwości:

2.11.1.   realizacji zamówienia w zakresie wskazanym w odpowiedzi na Zamówienie;

2.11.2.   zamówienia innego rodzaju Produktów;

2.11.3.   realizacji Zamówienia w czasie podanym w odpowiedzi na Zamówienie;

2.11.4.   odwołania Zamówienia oraz zwrotu kwoty objętej przedpłatą.

2.12.    Wyboru jednej z powyższych możliwości Klient może dokonać w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na Zamówienie. W przypadku braku zajęcia przez Klienta stanowiska we wskazanym terminie, Sprzedawca odmówi przyjęcia Zamówienia, zawracając Klientowi kwotę objętą przedpłatą.

2.13.    Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności objętej przedpłatą przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że ten wyraził zgodę na inny sposób zwrotu.

2.14.    Po pozytywnej weryfikacji Zamówienia (oraz otrzymaniu zapłaty w przypadku wybrania przez Klienta zapłaty przelewem, za pomocą systemu płatności on-line oraz przekazem pocztowym) Klient zostanie poinformowany o przyjęciu Zamówienia do realizacji.

2.15.    Czas realizacji Zamówień wynosi od 1 do 14 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, chyba że co innego wynika z opisu Produktu. W większości przypadków zamówione produkty wysyłane są w okresie 1-3 dni roboczych, jednak w konkretnych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu.

2.16.    W przypadku Zamówienia Produktu w trybie przedsprzedaży wysyłka Produktu następuje po dacie wprowadzenia Produktu do obrotu. Data, o której mowa w zdaniu poprzedzającym (data premiery) jest wskazana w opisie Produktu.

2.17.    Sprzedawca wyjaśnia, że nie jest odpowiadamy za termin dostarczenia przesyłek. Sprzedawca posługuje się firmami, które w zakresie swej działalności zawodowej trudnią się doręczeniami przesyłek. Wszystkie przesyłki wysyłane poza terytorium Polski są przejmowane przez lokalnego doręczyciela.

 1. Warunki zapłaty przez klientów za zamówione towary

3.1.   W celu opłacenia Zamówień dokonanych za pośrednictwem sklepu internetowego Klient może skorzystać z jednej z następujących form płatności:

3.1.1.za pobraniem (Klient płaci za towar i przesyłkę w momencie jej odbioru od listonosza, kuriera lub odebrania w placówce pocztowej);

3.1.2.przelewem na konto Mystic Production (takie Zamówienie zostaje zrealizowane po wpłynięciu pieniędzy na konto);

3.1.3. przekazem pocztowym (Klient wysyła Zamówienie wraz z przekazem pocztowym, takie zamówienie zostaje zrealizowane po otrzymaniu przekazu);

3.1.4.kartą płatniczą za pomocą systemu płatności on-line  prowadzonego przez spółkę PayU S.A. (Operator) , przy czym akceptowane są następujące formy płatności:

-  szybkie przelewy realizowane przez banki wskazane przez Operatora

-  BLIK

-  płatność kartą płatniczą:

 •  Visa
 •  Visa Electron
 •  MasterCard
 •  Maestro
 •  MasterCard Electronic
 1. Warunki dostarczania klientom zamówionych produktów

4.1.   Zamówione Produkty mogą być dostarczone Klientowi w jeden ze sposobów wskazanych pod adresem strony internetowej Dostawa Mystic

 1. Warunki rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy sprzedaży

5.1.   Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od tej umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 5.12 Regulaminu. Począwszy od 01.01.2021 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od 01.01.2021 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria

5.2.   O odstąpieniu od umowy konsument powinien poinformować Sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

5.2.1.pisemnie na adres: Minoga 127, 32-046 Minoga;

5.2.2.w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@mystic.pl;

5.3.   Do zachowania terminu określonego w pkt 5.2 Regulaminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5.4.   Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w załączniku nr 1 do Regulaminu. Skorzystanie z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy nie jest obowiązkowe.

5.5.   Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

5.5.1.dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt – z chwilą odebrania Produktu przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę;

5.5.2.dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje grupę Produktów, dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – z chwilą odebrania Produktu przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę ostatniego Produktu, partii lub części albo;

5.5.3.dla umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez oznaczony czas – z chwilą odebrania Produktu przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę pierwszego z Produktów;

5.5.4.dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

5.6.   W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

5.7.   Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu.

5.8.   Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że ten wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5.9.        Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Klient może zwrócić Produkt na adres: Minoga 127, 32-046 Minoga.

5.10.    Sprzedawca, może wstrzymać się ze zwrotem płatności zgodnie z pkt 5.7 Regulaminu do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5.11.    Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

5.12.    Klient może zostać zobowiązany do pokrycia następujących kosztów związanych z odstąpieniem od umowy:

5.12.1.   dodatkowe koszty, związane w wyborem przez Klienta innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy Produktu;

5.12.2.   bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

5.13.                    Formularz odstąpienia od umowy dostępny jest pod adresem formularz odstąpienia od umowy

 1. Warunki składania i rozpatrywania reklamacji

6.1.   Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

6.2.   Sprzedawca nie udziela we własnym zakresie gwarancji na Produkty dystrybuowane za pośrednictwem Sklepu internetowego. Zależnie od Produktów objętych Zamówieniem, mogą być one objęte gwarancją producenta lub wcześniejszego dystrybutora.

6.3.   Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

6.3.1.informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

6.3.2. żądanego sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży oraz

6.3.3.danych kontaktowych składającego reklamację,

co ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim są jedynie zaleceniem i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji

6.4.   Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w szczególności:

6.4.1.pisemnie na adres: Minoga 127, 32-046 Minoga,

6.4.2.w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@mystic.pl;

6.5.   Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

6.6.   W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres Minoga 127, 32-046 Minoga. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

6.7.   Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 6.7 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 6.6 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561§ 1-3 Kodeksu cywilnego.

6.8.   Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

6.9.   Począwszy od 01.01.2021 r., przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

7.1.   Sprzedawca nie jest obowiązany na podstawie przepisów prawa ani nie zobowiązuje się do korzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów z konsumentami, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Sprzedawca nie zobowiązuje się do udziału w postępowaniach dotyczących pozasądowego rozpatrywania sporów. 

 1. Warunki prowadzenia konta w Sklepie Internetowym

8.1.   Klient może skorzystać z usługi prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym. Umowa o prowadzenie konta w Sklepie Internetowym zostaje zawarta przez wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego oraz potwierdzenie rejestracji za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie procesu rejestracji.

8.2.   Każdorazowe logowanie do konta w Sklepie internetowym odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym lub zmienionych następnie przez Klienta.

8.3.   Posiadanie konta w Sklepie pozwala na dokonywanie zakupów bez każdorazowego podawania swoich danych osobowych. W takim przypadku do złożenia Zamówienia wykorzystywane są dane podane przez Klienta podczas zakładania konta w Sklepie Internetowym.

8.4.   Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta w Sklepie Internetowym ze skutkiem natychmiastowym oraz bez podania przyczyn wypowiedzenia. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu należy wysłać email z prośbą o usunięcie konta pod adresem e‑mail: zamowienia@mystic.pl.

 1. Warunki usługi dostarczania informacji handlowej i marketingowej (newsletter)

9.1.   Do subskrypcji usługi newslettera można przystąpić poprzez podanie adresu poczty elektronicznej w czasie zakładania konta w Sklepie Internetowym lub składania Zamówienia, dokonania pozytywnej weryfikacji podanego adresu e-mail (zgodnie z warunkami określonymi w 2.8 Regulaminu – w przypadku składania Zamówień oraz pkt 8.1 Regulaminu – w przypadku zakładania konta w Sklepie internetowym) oraz wyrażenie zgody na wykorzystanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta w celach marketingowych za pomocą zaznaczenia odpowiedniego checkboxa.

9.2.   Klient przyjmuje do wiadomości, że podając swój adres e-mail oraz wyrażając fakultatywną zgodę na wykorzystanie przez Sprzedawcę podanych danych w celach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowej, wyraża jednocześnie zgodę na przesyłanie newslettera za pomocą podanego adresu e-mail.

9.3.   Zgoda na przetwarzanie danych na cele marketingowe oraz zgoda na otrzymywanie informacji handlowej ma charakter fakultatywny, a w przypadku odmowy jej udzielenia przez Klienta podane podczas składania Zamówienia dane zostaną wykorzystane tylko w celu przekazania informacji niezbędnej do realizacji złożonego zamówienia.

9.4.   Sprzedawca będzie przesyłał do Klientów, którzy przystąpili do usługi newslettera zgodnie z pkt 9.1 i 9.2 Regulaminu (zwanych dalej: „subskrybentami”) za pośrednictwem newslettera informacje dotyczące nowych produktów, promocji oferowanych przez Sprzedawcę oraz aktualności – w tym nowych wydarzeń oraz eventów artystycznych związanych z działalnością Sprzedawcy.

9.5.   Subskrybent może w dowolnym czasie zrezygnować z dalszego otrzymywania newslettera, wybierając odpowiednią opcję w przesłanej informacji handlowej. Usługodawca zastrzega, iż newsletter nie będzie przesyłany na te adresy poczty elektronicznej, których abonent zrezygnował z otrzymania newslettera.

9.6.   Sprzedawca ma w każdym czasie prawo do dokonania zmian, modyfikacji lub zaprzestania przesyłania newslettera bez wcześniejszego powiadomienia o tym subskrybenta.

 

 1. Ochrona danych osobowych

 

10.1           Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

10.2           Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

1)      zawarcie i wykonanie umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

2)      realizacja obowiązków podatkowo-księgowych - art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

3)      obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę - art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

4)      identyfikacja klienta powracającego, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę - art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

5)      obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

6)      wysyłka newslettera, po uprzednio wyrażonej zgodzie - art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

10.3           Odbiorcami danych osobowych Kupującego są: firmy kurierskie, urzędy skarbowe, biuro rachunkowe, kancelaria prawna, hostingodawca, dostawca systemu do fakturowania, dostawca systemu mailingowego.

10.4           Uprawnienia Kupującego związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.5           Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się ze Sprzedawcą, założyć konto użytkownika, zawrzeć umowę lub zapisać się do newslettera.

10.6           Sklep wykorzystuje technologię plików cookies.

10.7           Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem Polityka Prywatności

 1. Postanowienia końcowe

11.1.    Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim oraz języku angielskim, stosowanie do wyboru Klienta.

11.2.    O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie inaczej wszelkie pojęcia pisane w Umowie z dużej litery mają znaczenie nadane im w pozostałych postanowieniach Umowy. O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie inaczej przez pojęcia użyte w liczbie pojedynczej należy także rozumieć pojęcia w liczbie mnogiej i vice versa.

11.3.    Umowy opisane w Regulaminie podlegają przepisom prawa polskiego.

11.4.    W przypadku nieważności jakiegokolwiek postanowienia Umowy o świadczenie usług określonych w pkt 1.1 Regulaminu lub umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Sprzedawcy, w tym postanowień wynikających z Regulaminu pozostałe postanowienia pozostają w mocy, z wyjątkiem postanowień, których treść - po wyłączeniu postanowień nieważnych nie da się w sposób racjonalny pogodzić z resztą Umowy.

11.5.     Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla Sprzedawcy. W przypadku sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem działającym jak konsument, właściwość miejscową Sądu określają właściwe przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Począwszy od 01.01.2021 r. postanowienie zdania poprzedzającego znajduje również zastosowanie do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.

11.6.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

11.7.    Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego na podstawie umów zawartych przed zmianą Regulaminu. Kupujący, którzy posiadają zarejestrowane konto użytkownika, o każdej zmianie Regulaminu zostaną poinformowani poprzez wysyłkę wiadomości na adres e-mail przypisany do konta użytkownika. W razie braku akceptacji nowego Regulaminu, Kupujący może nieodpłatnie usunąć swoje konto użytkownika.

11.8.     Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych w postaci adresu e-mail, podanego przy składaniu zamówienia, Grupie Żywiec S.A. i podmiotom powiązanych z tą spółką w celach marketingowych
Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed wycofaniem zgody. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały opisane w Polityce prywatności 

11.9.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021r.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel