Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego firmy Mystic Production

1. Zamówienia są przyjmowane poprzez strony www.mystic.plm.mystic.pl oraz www.mystic-production.com, ale także telefonicznie 012 38 92 135 lub (012) 38 90 513 (w godz. 8-16).

2. Po złożeniu zamówienia klient zawsze dostaje automatyczną odpowiedź na adres e-mail podany w zamówieniu wygenerowaną przez system z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia (UWAGA: klient który jest u nas zarejestrowany i posiada konto nie będzie miał w e-mailu linku do potwierdzenia zmówienia). Potwierdzenie polega na kliknięciu w link znajdujący się w otrzymanym mailu. (dokładny opis potwierdzenia znajduje się w mailu jaki państwo otrzymujecie). Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie wysłania przez klienta potwierdzenia (dotyczy płatności dokonywanych przy odbiorze, przelewem lub przekazem).

3. Czas realizacji zamówień wynosi od 1 do 14 dni roboczych.  Oczywiście w większości przypadkach zamówione produkty dochądzą do 1-3 dni (nie liczać weekendów oraz przesyłek kurierskich DHL) ale czasami termin realizacji przedłuża się ze względu na brak produktu w magazynie itp.

4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności towaru na magazynie - w przypadku jego braku, klient zostanie o tym poinformowany i będzie mógł skorzystać z czterech poniższych możliwości:

a) częściowej realizacji zamówienia (towarów, które są na magazynie);

b) wybrania pozycji zastępczych;

c) wydłużonego okresu realizacji zamówienia (do momentu uzupełnienia braków magazynu)

d) anulowania zamówienia

e) zwrotu przelanej kwoty

5. Formy płatności:

a) za pobraniem (klient płaci za towar i przesyłkę w momencie jej odbioru od listonosza, kuriera lub odbiera w placówce pocztowej) 

b) przelewem na konto Mystic Production (takie zamówienie zostaje zreazlizowane po wpłynięciu pieniędzy na konto)

c) przekazem pocztowym (klient wysyła zamówienie wraz z przekazem pocztowym, takie zamówienie zostaje zrealizowane po otrzymaniu przekazu)

d) kartą płatniczą za pomocą systemu płatności on-line firmy eCard S.A.

    Akceptowane są następujące karty płatnicze:

           - Visa
           - Visa Electron
           - MasterCard
           - Maestro
           - MasterCard Electronic

Typy płatności eCard

e) PayPal 

Znak akceptacji

5a. Formy realizacji wysyłki zamówień: 

a) Poczta Polska - przesyłka biznesowa Pocztex KURIER 48 (czas wysyłki w dni robocze: do 48h od momentu nadania)

b) DHL - przesyłka kurierska (czas wysyłki w dni robocze: do 24h od momentu nadania)

6.  REKLAMACJA PRODUKTU

(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)
6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

6.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacja towaru”.

6.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
6.3.1. pisemnie na adres: ul. Olkuska 8, 32-043 Skała;
6.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@mystic.pl;

6.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

6.6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres ul. Olkuska 8, 32-043 Skała. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

6.7. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 6.6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 6.5 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

7.2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
7.2.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
7.2.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
7.2.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)
8.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
8.1.1. pisemnie na adres: ul. Olkuska 8, 32-043 Skała;
8.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@mystic.pl;

8.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Odstąpienie od umowy”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

8.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
8.3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
8.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

8.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Olkuska 8, 32-043 Skała.

8.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
8.8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
8.8.3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

8.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
8.9.1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3)  w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Zwracamy również uwagę, że przypadku przesyłek pocztowych, dużych gabarytowo, najprawdopodobniej będą one awizowane. Zdarzają się sytuacje że listonosz nie zostawia awizo. W takiej sytuacji, jeśli minie dość długi czas od wysłania paczki, prosimy o sprawdzenie czy nie czeka ona na poczcie.


UWAGA:  Nie odpowiadamy za termin dostarczenia paczek poza granicą kraju. Powód: wszystkie przesyłki poza Polską są przejmowane przez lokalnego doręczyciela.

9. Ochrona danych osobowych - wszystkie dane osobowe przekazywane przez Państwa są przetwarzane przez Mystic Production z siedzibą w Skale przy ul. Olkuskiej 8, numer telefonu: 12 38 915 10, adres e-mail: rodo@mystic.pl , w następujących celach:

a) realizacji zamówień oraz żądań zgłoszonych przez Państwa przed zawarciem umowy;
b) informowania o nowościach, promocjach itp. (po wyrażeniu przez Państwa zgody);
c) wypełnienia przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa;
d) realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w zakresie rozpatrzenia zgłoszeń dotyczących zrealizowanego zamówienia,
Dla realizacji powyższych celów podane przez Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zajmującym się świadczeniem usług w zakresie doręczania przesyłek oraz firmom obsługującym systemy przetwarzania informacji, przy pomocy których działamy (np. podmiotom utrzymującym naszą stronę internetową). Przekazane przez nas danych nastąpi wyłącznie w celu wykonania Państwa zlecenia, obsługi Państwa konta oraz przekazania Państwu informacji marketingowych - o ile wyraziliście Państwo na to zgodę. Możemy jednak ujawnić Państwa dane właściwym organom władzy publicznej działającym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jak również naszym doradcom i zleceniobiorcom w celu obrony naszego uzasadnionego interesu, np. w związku z roszczeniami prawnymi.

REGULAMIN DOTYCZĄCY WYKORZYSTANIA COOKIES

Niniejszy regulamin określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Mystic Production Barbara Mikuła, ul. Olkuska 8, 32-043 Skała.

W regulaminie zastosowano następujące sformułowania:
1. Administrator - Mystic Production Barbara Mikuła, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
2. Cookies - niewielkie pliki danych w szczególności pliki tekstowe, zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika. Pliki te przeznaczone są do korzystania z serwisu i pozwalają rozpoznać twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowując ją do twoich preferencji.
3. Cookies „własne” - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
4. Cookies „zewnętrzne” - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu. Cookies podmiotów zewnętrznych umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do twoich preferencji, w momencie, gdy dokonujesz zakupów.
5. Cookies „sesyjne” – plikami tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
6. Cookies „stałe” – pliki pozostają na twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia.
7. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenach mystic.pl, mystic.com.pl, mystic-production.com.

8. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
9. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
Czym są pliki cookies i do czego są wykorzystywane

Pliki „cookies” używane są w celach statystycznych, rozpoznania użytkownika, personalizacji interfejsu użytkownika, lokalizacji i odpowiednio wyświetlania strony internetowej, utrzymania sesji użytkownika, obsługi programu partnerskiego, marketingowych oraz w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika. Pliki cookies przechowują informację o geolokalizacji, języku odwiedzającego stronę, informacje o odsyłaczu (ang. referrer), informacje o preferencjach użytkownika, informacje do automatycznego logowania oraz losowe dane dotyczące identyfikatorów sesji.
Ponadto, ze względu na połączenie się Użytkownika z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem, czasie połączenia wyżej wymienionych osób z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika podczas przeglądania Serwisu. Logi systemowe są wykorzystywane w szczególności w celach technicznych w tym w celu utrzymania prawidłowego działania serwisu, identyfikacji i usuwania błędów oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
Gromadzone dane osobowe pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Dzięki nim możemy budować statystyki dotyczące ilości nowych i stałych użytkowników oraz analizować odwiedzone przez nich podstrony. Dzięki tym informacjom polepszamy nawigację po naszym serwisie.
Cookies zewnętrzne mogę być przetwarzane przez:
a) Facebook Connect (administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland Ltd z siedzibą w Irlandii)
b) Google (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA)

c) Paypal (administrator cookies: PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą w Luksemburgu lub PayPal Inc. z siedzibą w USA)

d) eCard (administrator cookies: eCard, ul. Arkońska 11, Gdańsk 80-387)

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowe) domyślnie dopuszczają umieszczanie plików „cookies”. Użytkownik w dowolnym momencie może zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu firmy Mystic Production.
Niektóre podstrony Serwisu oraz inne środki komunikacji z Użytkownikami mogą zawierać tzw. „web beacons”. Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony oraz rodzaj przeglądarki.

Instrukcja dotycząca ustawień przeglądarki internetowej dotyczącej w zakresie plików Cookies
Sposób zmiany ustawień Plików Cookies może różnić się w zależności od przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik. Informacje na temat Plików Cookies znajdują się w zakładce "Pomoc" w każdej przeglądarce internetowej. W opcjach przeglądarki należy wybrać opcję odpowiadającą za ustawienia prywatności:
1. Google Chrome
Domyślne ustawienia przeglądarki Google Chrome zezwalają na przechowywanie cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
1.1. kliknąć w menu "Ustawienia Google Chrome" i wybrać opcję "Ustawienia";
1.2. kliknąć w "Pokaż ustawienia zaawansowane" na dole strony;
1.3. wybrać opcję "Ustawienia treści" w opcjach "Prywatność";
1.4. wybrać żądane ustawienia;
Aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy:
1.5. kliknąć w "Zarządzaj wyjątkami" i wybrać własne ustawienia dla witryn;
1.6. aby zatwierdzić zmiany należy kliknąć w przycisk "Gotowe".
2. Microsoft Internet Explorer
Domyślne ustawienia przeglądarki Microsoft Internet Explorerze zwalają na przechowywanie Plików Cookies, ale blokują pliki, które mogą pochodzić z serwisów niestosujących polityki prywatności. Aby zmienić ustawienia należy:
2.1. kliknąć w menu "Narzędzia" i wybrać "Opcje Internetowe";2.2. wybrać zakładkę "Prywatność" za pomocą suwaka określić żądany poziom ustawień (najwyższy blokuje cookies całkowicie, najniższy zezwala na przechowywanie wszystkich cookies); lub
2.3. kliknąć przycisk "Zaawansowane" i samodzielnie wybrać żądane ustawienia;
2.4. Aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Witryny" i wybrać własne ustawienia dla witryn;
2.5. zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK".
3. Mozilla Firefox
Domyślne ustawienia przeglądarki Mozilla Firefox zezwalają na przechowywanie Plików Cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
3.1. kliknąć w menu "Narzędzia" (w innych wersjach: kliknąć przycisk "Firefox") i wybrać "Opcje";
3.2. następnie wybrać zakładkę "Prywatność" i zaznaczyć żądane ustawienia;
3.3. aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Wyjątki" i wybrać własne ustawienia dla witryn;
3.4. zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK".
4. Opera
Domyślne ustawienia przeglądarki Opera zezwalają na przechowywanie Plików Cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
4.1. kliknąć w "Preferencje", wybrać opcję "Zaawansowane", a następnie "Ciasteczka";
4.2. zaznaczyć żądane ustawienia;
4.3. aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy wejść na wybraną stronę internetową, kliknąć na niej prawym przyciskiem myszy, wybrać polecenie "Preferencje dla witryn" i przejść do karty "Ciasteczka" a następnie wprowadzić pożądane ustawienia;
4.4. zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK".
5. Safari
Domyślne ustawienia przeglądarki Safari zezwalają na przechowywanie Plików Cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
5.1. w menu "Safari" wybrać opcję "Preferencje";
5.2. kliknąć ikonę "Prywatność";
5.3. zaznaczyć żądane ustawienia;
5.4. aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Szczegóły" i wybrać własne ustawienia dla witryn.
6. Pliki Cookies w przeglądarkach internetowych urządzeń mobilnych
Opis ustawień dostępny jest na stronach internetowych producentów najpopularniejszych systemów mobilnych:
6.1. urządzenia z systemem iOS (https://support.apple.com/pl-pl/HT201265); 
6.2. urządzenia z systemem Android (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl); 
6.3. urządzenia z systemem Windows Phone (https://support.microsoft.com/pl-pl/help/11696/windows-phone-7); 
6.4. urządzenia z systemem BlackBerry (http://help.blackberry.com/en/).
W ramach systemów mobilnych dostępnych jest wiele różnych przeglądarek internetowych. Szczegółowe informacje na temat ustawień dotyczących Plików Cookies można uzyskać w ustawieniach w menu używanej przeglądarki.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel