Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego

mystic.pl

 

 • 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Użyte w niniejszym dokumencie terminy mają następujące znaczenie:
 • Regulamin – niniejszy Regulamin, w którym określone zostały ogólne warunki i zasady sprzedaży prowadzonej w Sklepie Internetowym oraz zasady świadczenia Usług elektronicznych;
 • Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem: https://mystic.pl/ w polskiej wersji językowej i pod adresem: https://mystic-production.com/ w angielskiej wersji językowej;
 • Sprzedawca - Mystic Production Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Minodze, adres: Minoga 127, 32-046 Minoga, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 798783, której akta są przechowywane w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, NIP: 5130261894, REGON: 384087213, tel. kontaktowy: 12 38 921 35, adres e-mail: zamowienia@mystic.pl;
 • Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego;
 • Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego tj. osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niebędącej bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • Konto Klienta – indywidualne konto w Sklepie Internetowym przypisane do konkretnego Klienta pozwalające na korzystanie z określonych funkcji Sklepu Internetowego;
 • Towar – produkt, będący rzeczą ruchomą, dostępny do zakupienia w Sklepie Internetowym;
 • Towar z elementami cyfrowymi - towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie, dostępny do zakupienia w Sklepie Internetowym np. płyty CD z utworami muzycznymi;
 • Produkt – Towar lub Towar z elementami cyfrowymi;
 • Zamówienie – oferta Klienta zawarcia Umowy w zakresie Produktu przedstawionego przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 • Umowa – umowa sprzedaży Produktu zawarta między Sprzedawcą a Klientem, której warunki są określone w Regulaminie;
 • Usługi elektroniczne – usługi świadczone przez Sprzedawcą na rzecz Klienta drogą elektroniczną, o których mowa w Ustawie o usługach elektronicznych, określone w Regulaminie;
 • Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.);
 • Kodeks cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.);
 • Ustawa o usługach elektronicznych - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.);
 • Newsletter – Usługa elektroniczna polegająca na cyklicznym przesyłaniu przez Sprzedawcę Klientom na podany przez nich adres e-mail informacji handlowych, w szczególności o nowościach, promocjach, dostępnych Produktach, wydarzeń artystycznych związanych z działalnością Sprzedawcy.
 1. Za pomocą Sklepu Internetowego Sprzedawca prowadzi sprzedaż wysyłkową obejmującą w szczególności utwory zapisane w postaci cyfrowej na nośnikach optycznych (CD; DVD; Blu‑Ray), postaci magnetycznej (kasety magnetofonowe) oraz postaci analogowej (płyty winylowe), książek oraz artykułów odzieżowych, nawiązujących do utworów muzycznych sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

 • 2

Korzystanie ze Sklepu Internetowego

 

 1. Sklep Internetowy umożliwia Klientom:
  1. zapoznanie się z katalogiem Produktów oraz ich cenami, uwzględniającymi podatki (kwota brutto), podawanymi w złotych polskich – na stronie Sklepu Internetowego w polskiej wersji językowej albo w Euro – na stronie Sklepu Internetowego w angielskiej wersji językowej;
  2. dokonywanie zakupu Produktów;
  3. utworzenie Konta Klienta i korzystanie z jego funkcji;
  4. uzyskanie informacji o Produktach, w tym o ich cechach i funkcjonalności, a także skierowanie do Sprzedawcy zapytania w tym zakresie;
  5. uzyskanie informacji o promocjach ogłaszanych przez Sprzedawcę i korzystanie z tych promocji;
  6. zapisanie się do Newslettera;
  7. dodawanie Produktów do ulubionych pozycji, przez naciśnięcie symbolu gwiazdki przy Produkcie oraz przegląd Produktów dodanych do ulubionych pozycji przez naciśnięcie symbolu gwiazdki w górnej części strony Sklepu Internetowego;
  8. dostęp do dokumentów, których udostępnienie w Sklepie Internetowym jest w świetle prawa obowiązkowe (takich jak: Regulamin Sklepu Internetowego, Polityka prywatności, w tym informacje dot. przetwarzania danych osobowych, informacje dot. cookies).
 2. Określone funkcjonalności Sklepu Internetowego mogą być dostępne wyłącznie dla Klientów po zalogowaniu do Konta Klienta.
 3. Sprzedawca, w ramach Sklepu Internetowego, umożliwia Klientom nieodpłatne korzystanie z następujących Usług elektronicznych:
 4. Usługa prowadzenia Konta Klienta – Usługa ta świadczona jest przez czas nieoznaczony, od momentu założenia Konta Klienta do czasu zgłoszenia przez Klienta żądania usunięcia Konta Klienta; szczegóły tej Usługi opisane są w § 3 Regulaminu;
 5. Usługa składania Zamówień – Usługa ta jest świadczona w Sklepie Internetowym za pomocą formularza Zamówienia, ma ona charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia przez Klienta; szczegóły tej Usługi opisane są w § 5 Regulaminu;
 6. Newsletter – Usługa ta świadczona jest przez czas nieoznaczony, od momentu wyrażenia przez Klienta chęci otrzymywania Newslettera do czasu rezygnacji przez Klienta z Newslettera albo rezygnacji Sprzedawcy ze świadczenia tej Usługi; szczegóły Usługi Newsletter opisane są w § 8 Regulaminu.
 7. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest bezpłatne (z zastrzeżeniem odpłatności związanych z dokonywaniem zakupu Produktów). Klient ponosi opłaty za korzystanie z Internetu zgodnie z umową łączącą go z dostawcą Internetu.
 8. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym Usług elektronicznych, niezbędne jest:
 9. posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet,
 10. włączona obsługa javascript,
 11. zainstalowana przeglądarka internetowa (w aktualnej wersji): Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge lub Opera,
 12. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail) – w przypadku korzystania z Usługi prowadzenia Konta Klienta, złożenia Zamówienia oraz Usługi Newsletter.
 13. Zastosowane w Sklepie Internetowym technologie mogą wymagać do poprawnego działania odpowiednich wtyczek lub funkcjonalności uruchomionych w systemie operacyjnym urządzenia Klienta lub w przeglądarce internetowej.
 14. Funkcjonowanie Sklepu Internetowego opiera się również o tzw. pliki cookies (ciasteczka), o których mowa w Polityce dotyczącej cookies.
 15. Klient zobowiązany jest do:
 16. korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu, przepisami prawa i dobrymi obyczajami;
 17. niekorzystania ze Sklepu Internetowego do działania na szkodę Sprzedawcy lub osób trzecich;
 18. niewprowadzania do Sklepu Internetowego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, nieprawdziwych, wulgarnych, sprzecznych z dobrymi obyczajami, wprowadzających w błąd.

 

 • 3

Konto Klienta

 

 1. Za pośrednictwem panelu Konta Klienta Sklep Internetowy umożliwia Klientom m.in.:
 2. przeglądanie złożonych przez nich Zamówień oraz ich statusu,
 3. edycję danych Klienta, w tym zapisanego adresu rozliczeniowego oraz adresu do wysyłki,
 4. korzystanie z ewentualnych rabatów dla stałych Klientów lub innych bonusów, jeśli zostaną one wprowadzone przez Sprzedawcę.
 5. W celu założenia Konta Klienta należy wykonać następujące czynności:
 6. wybrać zakładkę „Rejestracja” znajdującej się w górnej części strony Sklepu Internetowego, oznaczonej piktogramem przedstawiającym górną część sylwetki człowieka;
 7. podać w przeznaczonym do tego formularzu rejestracji: dane Klienta do faktury i dostawy (imię i nazwisko, ulica i numer domu, kod pocztowy i miasto, kraj, a w przypadku firm – jej nazwę, NIP, dane adresowe, imię i nazwisko osoby do kontaktu), adres e-mail, numer telefonu, login Klienta oraz hasło do Konta Klienta;
 8. możliwe jest utworzenie Konta Klienta również przy użyciu danych z serwisu Google, Facebook albo LinkedIn, co następuje przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku na stronie rejestracji – w takim przypadku dane potrzebne do utworzenia Konta Klienta są pobierane odpowiednio z konta Google, Facebook albo LinkedIn Klienta;
 9. zaznaczyć pole dotyczące akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności znajdujące się w dolnej części formularza rejestracji;
 10. w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną przez Sprzedawcę oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (na potrzeby Newslettera), zaznaczyć pola wskazujące na wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera;
 11. po wykonaniu ww. czynności nacisnąć przycisk rejestracji („Zarejestruj konto”) znajdujący się na dole formularza.
 12. Po założeniu Konta Klienta, Sprzedawca prześle na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzający utworzenie Konta Klienta.
 13. Po założeniu Konta, Klient będzie mógł zmienić lub uzupełnić dane do faktury lub dostawy, a także zmienić hasło służące do logowania do Konta Klienta.
 14. Klient może zalogować się w każdym czasie do Konta Klienta, wybierając zakładkę „Logowanie” znajdującą się w górnej części strony Sklepu Internetowego, oznaczoną piktogramem przedstawiającym górną część sylwetki człowieka oraz podając swój adres e-mail albo login i hasło;
 15. Korzystanie z Konta Klienta jest bezpłatne, dobrowolne i nie jest warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym. Klient ma możliwość złożenia Zamówienia bez uprzedniej rejestracji, wykonując czynności, o których mowa w § 4 Regulaminu.
 16. Klient może w każdym czasie żądać usunięcia Konta Klienta, wysyłając odpowiednie oświadczenie Sprzedawcy, w szczególności na adres e-mail: zamowienia@mystic.pl, albo pisemnie na adres: Minoga 127, 32-046 Minoga. Takie oświadczenie stanowi wypowiedzenie tej Usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i jest jednoznaczne z rezygnacją z korzystania z Konta Klienta. W takiej sytuacji wszelkie dane zgromadzone w ramach Konta Klienta są usuwane.
 17. Usunięcie Konta Klienta skutkuje ustaniem po stronie Klienta i Sprzedawcy zobowiązań związanych z utrzymywaniem Konta Klienta. Nie wyłącza to odpowiedzialności za naruszenia takich zobowiązań, które miały miejsce przed usunięciem Konta Klienta.

 

 • 4

Zamówienia

 

 1. Informacje o Produktach nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, stanowią one zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Dokonanie zakupu Produktów możliwe jest zarówno po zalogowaniu do Konta Klienta, jak i bez rejestracji.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień najpóźniej w czasie składania Zamówienia.
 4. W Sklepie Internetowym (w poszczególnych zakładkach) znajdują się informacje o dostępnych Produktach, w tym o ich cenie, cechach i funkcjonalności.
 5. Ceny Produktów w Sklepie Internetowym oraz koszty dostawy są podane w kwocie brutto (uwzględniają podatek od towarów i usług). Ceny nie zawierają kosztów dostawy Produktów, co do których informacja przekazywana jest Klientowi odrębnie podczas składania Zamówienia.
 6. Proces składania Zamówienia przez Klienta w Sklepie Internetowym przebiega w następujący sposób:
 7. KOSZYK:
 • Klient powinien wybrać Produkt, który chce nabyć, a jeśli występuje on w różnych wersjach – dokonać wyboru tych elementów np. rozmiaru w przypadku ubrań, a następnie nacisnąć przycisk „Dodaj do koszyka” znajdujący się w prawej części strony,
 • po dodaniu Produktu do koszyka istnieje możliwość kontynuacji zakupów albo złożenia zamówienia, co odbywa się przez naciśnięcie stosownego przycisku wyświetlonego na stronie Sklepu Internetowego (odpowiednio: „Kontynuuj zakupy” albo „Przejdź do koszyka”);
 • wybór polecenia „Przejdź do koszyka” powoduje przekierowanie do koszyka; koszyk można też otworzyć, wybierając w prawym górnym rogu zakładkę koszyka przez naciśnięcie piktogramu koszyka zakupowego;
 • po przekierowaniu do koszyka, wyświetli się podsumowanie dodanych do koszyka Produktów, ich ilości oraz cen Produktów, a także koszty dostawy, łączna kwota do zapłaty i przewidywany dzień wysyłki; na tym etapie możliwe jest dodawanie albo usuwanie Produktów z koszyka, dodawanie komentarzy do zamówionych Produktów albo kontynuowanie zakupów przez wybór polecenia „Kontynuuj zakupy”;
 • w celu złożenia Zamówienia należy nacisnąć przycisk „Przejdź dalej” znajdujący się w prawej części strony;
 1. składanie Zamówienia można kontynuować logując się do „Konta Klienta” albo kontynuować bez rejestracji, wybierając odpowiednio polecenie „Zaloguj się” albo „Zamów bez rejestracji”; na tym etapie możliwe jest również założenie Konta Klienta przez wybór opcji „Zarejestruj się i zamów”;
 2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA - po jego wyświetleniu:
 • w przypadku Klientów zalogowanych na Konto Klienta są uwzględniane dane zapisane na tym Koncie, chyba że Klient je zmieni,
 • w przypadku składania Zamówienia bez rejestracji należy wypełnić dane Klienta do faktury i dostawy (w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko, ulica i numer domu, kod pocztowy i miasto, kraj, a w przypadku przedsiębiorców: nazwę firmy, NIP, ulicę i numer domu, kod pocztowy i miasto, kraj, imię i nazwisko osoby do kontaktu), adres e-mail i numer telefon oraz hasło do Konta Klienta; możliwe jest również użycie danych z serwisu Google, Facebook albo LinkedIn, co następuje przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku na stronie – w takim przypadku dane potrzebne do wypełnienia formularza Zamówienia są pobierane odpowiednio z konta Google, Facebook albo LinkedIn Klienta;
 • należy zaznaczyć pole dotyczące akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności znajdujące się w dolnej części formularza Zamówienia;
 • w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną przez Sprzedawcę oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (na potrzeby Newslettera), zaznaczyć pola wskazujące na wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera;
 • po wykonaniu ww. czynności należy nacisnąć przycisk „Przejdź dalej” znajdujący się na dole formularza,
 1. DOSTAWA I PŁATNOŚCI:
 • należy wybrać sposób zapłaty oraz sposób dostawy Produktu przez zaznaczenie jednej z wyświetlonych opcji (po dokonaniu wyboru zaktualizowana zostanie kwota do zapłaty), a następnie wybrać polecenie „Przejdź dalej”;
 • w przypadku wyboru dostawy do paczkomatu – należy wybrać lokalizację paczkomatu;
 1. PODSUMOWANIE ZAMÓWIENIA:
 • po wykonaniu ww. czynności wyświetlone zostanie podsumowanie zamówienia tj. dane Klienta, sposób i adres dostawy, lista zamówionych Produktów oraz sposób płatności; na tym etapie możliwe jest edytowanie ww. danych, wprowadzenie uwag dla Sklepu Internetowego lub dla kuriera, a także zmiana sposobu dostawy albo sposoby płatności, co może się wiązać ze zmianą kwoty do zapłaty (jeśli zostanie wybrany inny sposób dostawy);
 • po sprawdzeniu danych Klienta oraz wyborze sposobu dostawy i płatności należy zaznaczyć pole wskazujące na akceptację Regulaminu oraz pola o zapoznaniu się z prawem do odstąpienia od Umowy, co jest jednoznaczne z zapoznaniem się z nimi przez Klienta i zaaprobowaniem postanowień w nim zawartych; złożenie Zamówienia jest możliwe wyłącznie po akceptacji Regulaminu i zapoznaniu się z prawem do odstąpienia od Umowy;
 • końcowo należy wybrać polecenie „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”;
 1. OPŁACENIE ZAMÓWIENIA:
 • w przypadku wyboru sposobu zapłaty z góry, za pośrednictwem systemu PayPal albo PayU należy opłacić Zamówienie przez wyboru polecenia „Opłać pozostałą kwotę zamówienia”, co spowoduje przekierowanie do wybranego przez Klienta serwisu płatności internetowej, w którym należy dokonać płatności.
 1. Po złożeniu Zamówienia:
 2. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności z góry – Sprzedawca prześle Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail, potwierdzenie wpłynięcia Zamówienia wraz z informacją o otrzymaniu płatności za Zamówienie, przy czym w przypadku, gdy Sprzedawca otrzyma informację o płatności po pewnym czasie od złożenia Zamówienia (co może wynikać np. z wybranego przez Klienta sposobu płatności lub opóźnień operatora płatności), po otrzymaniu wpłaty Klienta Sprzedawca wyśle Klientowi kolejnego e-maila potwierdzającego otrzymanie wpłaty;
 3. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – Sprzedawca prześle Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail z potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia;
 4. niezwłocznie po potwierdzeniu wpłynięcia Zamówienia Sprzedawca dokonuje jego weryfikacji, a w przypadku braku możliwości przyjęcia Zamówienia, Klient zostanie o tym poinformowany oraz będzie mógł skorzystać z jednej z poniższych możliwości:
 • realizacji Zamówienia w zakresie wskazanym w odpowiedzi na Zamówienie np. w innej ilości;
 • zamówienia innego Produktu;
 • realizacji Zamówienia w czasie podanym w odpowiedzi na Zamówienie;
 • anulowania Zamówienia oraz zwrotu kwoty objętej przedpłatą.

Wyboru jednej z powyższych możliwości Klient może dokonać w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na Zamówienie. W przypadku braku zajęcia przez Klienta stanowiska we wskazanym terminie, Sprzedawca odmówi przyjęcia Zamówienia, zawracając Klientowi kwotę objętą przedpłatą. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności objętej przedpłatą przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że ten wyraził zgodę na inny sposób zwrotu.

 1. po pozytywnej weryfikacji Zamówienia (oraz otrzymaniu zapłaty w przypadku wybrania przez Klienta zapłaty z góry) Klient zostanie poinformowany na wskazany przez niego adres e-mail o przyjęciu Zamówienia do realizacji – stanowi to przyjęcie oferty złożonej przez Klienta i z tym momentem zawarta jest Umowa;
 2. Sprzedawca informuje Klienta na wskazany przez niego adres e-mail o wysłaniu Zamówienia.
 3. Zamówienia mogą być również składane telefonicznie, pod numerem: (012) 38 92 135 – w przypadku sprzedaży detalicznej lub (012) 38 90 513 – w przypadku sprzedaży hurtowej. Zamówienia przy użyciu podanych numerów mogą być składane od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00. Jeśli Klient poda adres e-mail, Sprzedawca prześle mu pocztą elektroniczną wszelkie niezbędne informacje o Zamówieniu i potwierdzeniu jego przyjęcia, a w przypadku Konsumentów także o treści Umowy i prawach Klienta. W przypadku Klientów, którzy nie posiadają adresów e-mail niezbędne informacje zostaną przekazane Klientowi przed złożeniem Zamówienia, a w przypadku Konsumentów także potwierdzone na piśmie.

 

 • 5

Płatność

 

 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące metody płatności:
 2. płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki;
 3. płatność z góry za pomocą systemu PayPal – płatność dostępna jest dla Klientów posiadających konto w tym systemie, odbywa się ona na zasadach opisanych na stronie internetowej: https://www.paypal.com/pl,
 4. płatność z góry za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności PayU, prowadzonego przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu. Serwis PayU umożliwia zapłatę za pośrednictwem różnych mechanizmów (zapłata kartą, szybkim przelewem, BLIK itp.), na zasadach opisanych w regulaminie dostępnym na stronie https://poland.payu.com/dokumenty-prawne-do-pobrania/
 5. płatność z góry przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez Millenium Bank o numerze: 78 1160 2202 0000 0004 8497 0979,
 6. płatność z góry przekazem pocztowym – dotyczy to wyłącznie Zamówień składanych telefonicznie, o których mowa w § 4 ust. 8 Regulaminu.
 7. W przypadku wyboru przez Klienta:
 8. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo przekazem pocztowym – Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy,
 9. płatności za pobraniem – Klient dokonuje płatności gotówką, przy odbiorze Produktu.
 10. W przypadku niedokonania przez Klienta płatności w terminie, o którym mowa w ust. 2 lit. a powyżej, Zamówienie zostanie anulowane przez Sprzedawcę.

 

 • 6

Dostawa

 

 1. Dostawa jest realizowana za pośrednictwem poczty (Poczta Polska), kuriera (DHL) na adres podany przez Klienta w Zamówieniu albo do wybranego przez Klienta paczkomatu (InPost).
 2. Dostawa Produktu jest dostępna w Polsce oraz za granicą – w państwach wymienionych na liście udostępnionej przy składaniu Zamówienia. Koszt i sposób dostawy za granicę zależy od kraju, w którym ma nastąpić dostawa, przewoźnika oraz wagi przesyłki.
 3. Dostawa Produktu następuje po przyjęciu Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, a nadto:
 4. w przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem na konto bankowe Sprzedawcy – po wpłynięciu płatności dokonanej przez Klienta na rachunek bankowy Sprzedawcy;
 5. w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pośrednictwem serwisu PayU albo PayPal – po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji odpowiednio z serwisu PayU albo PayPal o dokonaniu przez Klienta płatności;
 6. w przypadku wyboru przez Klienta płatności przekazem pocztowym (dot. zamówień składanych telefonicznie) – po otrzymaniu przekazu przez Sprzedawcę.
 7. Czas realizacji Zamówień wynosi od 1 do 14 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, chyba że co innego wynika z opisu Produktu. W większości przypadków zamówione Produkty wysyłane są w okresie od 1 do 3 dni roboczych, jednak w konkretnych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu. Do powyższego czasu należy doliczyć czas doręczenia Zamówienia do Klienta przez wybranego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i kraju dostawy.
 8. W przypadku Zamówienia Produktu w trybie przedsprzedaży wysyłka Produktu następuje po dacie wprowadzenia Produktu do obrotu. Data, o której mowa w zdaniu poprzedzającym (data premiery) jest wskazana w opisie Produktu.
 9. Dostawa jest odpłatna, chyba że w przypadku konkretnego Zamówienia określono inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Wysyłka” oraz w trakcie składania Zamówienia.
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnione dostarczenie Produktu w sytuacji, gdy Klient podał nieprawidłowe lub niekompletne dane, o których mowa w § 4 ust. 6 lit. c Regulaminu. Niniejsze postanowienie nie narusza zasad odpowiedzialności Sprzedawcy za prawidłową realizację dostawy Zamówienia, wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 

 • 7

Wymiana Towaru

 

 1. W ciągu 14 dni od daty dostarczenia zamówionego Produktu, Klient ma prawo do jego wymiany na taki sam Produkt np. w innym rozmiarze lub dowolny inny Produkt, jeśli jest on dostępny w Sklepie Internetowym. Po upływie terminu określonego w poprzednim zdaniu, Klient nie będzie mógł skorzystać z możliwości wymiany Produktu.
 2. Wymianie podlegają tylko Produkty pełnowartościowe, które nie noszą śladów używania w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru Produktu, jego cech i funkcjonowania. Przykładowo: nie podlega wymianie płyta CD z nagraniami, po usunięciu zabezpieczeń i jej przesłuchaniu. W przypadku Produktów niezgodnych z Umową stosuje się § 10 Regulaminu.
 3. Wymiany Produktu można dokonać przez kliknięcie odpowiedniego linku znajdującego się w przesłanej przez Sprzedawcę wiadomością e-mail w związku z Zamówieniem. Chęć wymiany Produktu można też zgłosić pod adresem e‑mail: zamowienia@mystic.pl, podając numer Zamówienia, datę dostarczenia Produktu, którego dotyczy wymiana oraz Produkt, na który wymiana ma zostać dokonana.
 4. Sprzedawca, po otrzymaniu informacji od Klienta o chęci wymianu Produktu, poinformuje go za pośrednictwem wiadomości e-mail, czy Produkt, na który miałaby zostać dokonana wymiana, jest dostępny. W przypadku niedostępności tego Produktu stosuje się odpowiednio § 4 ust. 7 lit. c Regulaminu. Jeśli Produkt jest dostępny, Klient otrzyma od Sprzedawcę potwierdzenie jego dostępności – w tej sytuacji Klient powinien odesłać Produkt podlegający wymianie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania ww. wiadomości, na adres Sprzedawcy: Minoga 127, 32-046 Minoga.
 5. Sprzedawca, w terminie 14 dni od momentu dostarczenia mu wymienianego Produktu, dostarczy Klientowi Produkt, na który ma nastąpić wymiana, z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. Jeśli cena Produktu, na który ma nastąpić wymiana jest wyższa od ceny Produktu wymienianego, Klient, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości Sprzedawcy potwierdzającej dostępność Produktu, na który ma nastąpić wymiana, ma obowiązek wpłacić różnicę w cenie na rachunek bankowy Sprzedawcy, wskazany w § 5 ust. 1 lit. d Regulaminu. Sprzedawca może wstrzymać się z dostawą Produktu, na który ma nastąpić wymiana do momentu wpływu wpłaty Klienta na ww. rachunek bankowy. Brak zapłaty różnicy w cenie w powyższym terminie skutkuje brakiem możliwości wymiany Produktu.
 7. Jeśli cena Produktu, na który ma nastąpić wymiana jest niższa od ceny Produktu wymienianego, Sprzedawca, w terminie 7 dni od dnia wysłania wiadomości potwierdzającej jego dostępność, zwróci Klientowi różnicę w cenie przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że ten wyraził zgodę na inny sposób zwrotu.
 8. Sprzedawca ponosi koszty dostawy do Klienta Produktu, na który ma nastąpić wymiana.

 

 • 8

Newsletter

 

 1. Klienci mogą zamówić Newsletter na etapie zakładania Konta Klienta, składania Zamówienia albo w dowolnym momencie przez naciśnięcie stosownej zakładki na stronie Sklepu Internetowego. W celu skorzystania z Usługi Newsletter konieczne jest podanie przez Klienta adresu e-mail oraz zaznaczenie pól wskazujących na: wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych w celach marketingowych oraz zgody na otrzymywanie informacji handlowych od Sprzedawcy (Newesletter).
 2. Zgoda na otrzymywanie Newslettera nie jest warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego, a jej wyrażenie jest dobrowolne. Udzielenie zgody jest jednak konieczne, aby Klient mógł otrzymać Newsletter.
 3. Klient może w każdym czasie i bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez naciśnięcie pola rezygnacji z subskrypcji, umieszczonego w wiadomości Newslettera albo przez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy na adres e-mail: zamowienia@mystic.plalbo pocztą na adres: Minoga 127, 32-046 Minoga. Powoduje to natychmiastowe zaprzestanie doręczania Newslettera przez Sprzedawcę.
 4. W związku z wysyłką Newslettera, Sprzedawca przetwarza w tym celu dane osobowe Klienta na zasadach szczegółowo opisanych w § 9 Regulaminu oraz wskazanych w Polityce prywatności.

 

 • 9

Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca zapewnia, że dane osobowe Klienta przesyłane do Sprzedawcy w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego podlegają ochronie na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO”.
 3. Dane osobowe Klienta lub jego przedstawicieli przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  • zawarcie i wykonanie Umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • realizacja obowiązków podatkowo-księgowych - art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z Umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę - art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • rozpatrzenie reklamacji Klienta, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę - art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia Umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • wysyłka Newslettera, po uprzednio wyrażonej zgodzie - art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Odbiorcami danych osobowych Klienta mogą być m.in.: firmy kurierskie, biuro rachunkowe, kancelaria prawna, hostingodawca, dostawca systemów informatycznych.
 5. Osoba, której dane są przetwarzane, ma: prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się ze Sprzedawcą, założyć Konto Klienta, zawrzeć Umowę lub zapisać się do Newslettera.
 7. Szczegółowe zasady, na jakich Sprzedawca przetwarza dane osobowe określa Polityka prywatności.

 

 • 10

Zgodność Produktu z Umową

 

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt zgodny z Umową. Wobec Konsumentów Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową na zasadach określonych w rozdziale 5a Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Produkt jest zgodny z Umową, jeżeli zgodne z Umową pozostają w szczególności jego:
 3. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
 4. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
 5. Ponadto Produkt, aby został uznany za zgodny z Umową, musi:
 6. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
 7. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie;
 8. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
 9. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem Umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 10. W przypadku niezgodności Produktu z Umową, Konsument ma możliwość zgłoszenia Sprzedawcy reklamacji w dowolnej formie, przy czym w celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego zaleca się złożenie reklamacji na adres e-mail: zamowienia@mystic.pl. Możliwe jest też złożenie reklamacji pisemnie na adres: Minoga 127, 32-046 Minoga.
 11. Reklamacja powinna zawierać opis problemu oraz dane umożliwiające przekazanie Klientowi odpowiedzi na reklamację. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

- informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji,

- żądania Klienta, w tym żądanego sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy,

- danych kontaktowych składającego reklamację.

Powyższe informacje ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę, przy czym ich podane jest jedynie zaleceniem i nie wpływa na skuteczność reklamacji.

 1. Odpowiedź na reklamację, zawierająca informację o sposobie jej rozpatrzenia, udzielana jest przez Sprzedawcę nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na wskazany przez Konsumenta adres, w zależności od formy zgłoszenia reklamacji chyba, że Konsument zastrzegł formę, w jakiej Sprzedawca powinien udzielić mu odpowiedzi na reklamację.
 2. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Konsumenta lub do wykonania uprawnień Konsumenta z tytułu niezgodności Produktu z Umową niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres: Minoga 127, 32-046 Minoga.
 3. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany, z zastrzeżeniem, że Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową.
 4. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został on poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, odbioru Produktu od Konsumenta ponosi Sprzedawca.
 5. Konsument może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od Umowy, jeżeli:
 6. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową, o czym jest mowa w ust. 8 zd. drugie powyżej;
 7. Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub doprowadzenie do zgodności z Umową wiązałoby się z nadmiernymi niedogodnościami dla Konsumenta;
 8. Sprzedawca nie odebrał Produktu udostępnionego przez Konsumenta;
 9. brak zgodności Produktu z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową;
 10. brak zgodności Produktu z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy, bez uprzedniego skorzystania z możliwości naprawy lub wymiany Produktu;
 11. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 12. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Produktu zgodnego z Umową.
 13. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z Umową jest nieistotny, przy czym domniemywa się, że brak zgodności Produktu z Umową jest istotny.
 14. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych na podstawie Umowy, Konsument może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a w odniesieniu do innych Produktów nabytych przez Konsumenta wraz z Produktami niezgodnymi z Umową - jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z Umową.
 15. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.
 16. Rękojmia z tytułu wad Produktów jest wyłączona wobec Klienta będącego przedsiębiorcą, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta.
 17. Na Produkty Sprzedawca nie udziela gwarancji.

 

 • 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Takie podstępowanie jest dobrowolne.
 2. Konsument ma możliwość między innymi:
 3. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu związanego z Umową;
 4. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między stronami;
 5. skorzystania z pomocy miejskiego (powiatowego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów;
 6. złożenia skargi za pośrednictwem platformy internetowej ODR prowadzonej przez Komisję Europejską, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl.
 8. Sprzedawca oświadcza, że nie zobowiązuje się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 

 • 12

Odstąpienie od Umowy

 

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy rozpoczyna się od dnia dostarczenia Produktu do Klienta. Do zachowania terminu wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu.
 2. Wyjątki od prawa do odstąpienia od Umowy zostały zawarte w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w szczególności:

- jeśli przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- w przypadku Umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Konsumenta Umowę uważa się za niezawartą.
 2. W celu realizacji prawa odstąpienia od Umowy, Konsument powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy, udostępnionego przez Sprzedawcę, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Konsument może wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od Umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie na adres e-mail: zamowienia@mystic.pl albo pocztą na adres: Minoga 127, 32-046 Minoga. W przypadku Klientów posiadających Konto Klienta możliwe jest też odstąpienie od Umowy przez wybór odpowiedniej opcji po zalogowaniu na to Konto.
 4. Jeżeli Konsument skorzysta z uprawnienia do odstąpienia od Umowy i oświadczenie to zostanie złożone w formie elektronicznej, Sprzedawca prześle mu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy, z zastrzeżeniem ust. 9.
 6. Zwrot płatności zostanie dokonany z wykorzystaniem takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
 7. W każdym przypadku Konsument nie ponosi opłat w związku z tym zwrotem poza bezpośrednimi kosztami odesłania Produktu do Sprzedawcę (np. kosztu opakowania, wysyłki).
 8. Konsument winien zwrócić Sprzedawcy Produkt w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem na adres: Minoga 127, 32-046 Minoga.
 9. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu po odstąpieniu od Umowy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

 • 13

Zmiana Regulaminu

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; wydania orzeczeń przez uprawnione organy państwowe lub sądy wpływających na treść Regulaminu, zmiany lub wprowadzenia nowych funkcjonalności Sklepu Internetowego, zmian w zakresie Produktów, zmiany sposobów płatności lub dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu.
 2. Zmiana Regulaminu wymaga poinformowania Klientów przez łączne dokonanie następujących czynności:
 3. umieszczenie informacji o zmianach na stronie głównej Sklepu Internetowego;
 4. utrzymywanie powyższych informacji na stronie głównej Sklepu Internetowego przez co najmniej 14 kolejnych dni (nie krócej niż do dnia, na który zaplanowane jest wprowadzenie zmian);
 5. przesłanie Klientom posiadającym Konto Klienta informacji o zmianach na adresy e-mail przypisane do ich Kont Klienta.
 6. Udostępnienie Klientom informacji o zmianie Regulaminu w sposób wskazany w ust. 2 lit. a i lit. b następuje nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmian.
 7. Zmiany Regulaminu nie naruszają praw nabytych przez Klientów przed wejściem zmian w życie, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na zamówienia złożone przez wejściem w życie zmian oraz zawarte, realizowane lub wykonane do tego czasu Umowy.
 8. Klient posiadający Konto Klienta może poinformować Sprzedawcę o braku akceptacji zmian w Regulaminie w terminie 14 dni od otrzymania informacji o zmianach (przesłanej w sposób przewidziany w ust. 2 lit. c). W takim przypadku Klient nie jest związany zmienionym Regulaminem, a Konto Klienta podlega likwidacji (umowa o świadczenia tej Usługi ulega rozwiązaniu, a dane Klienta zapisane na tym Koncie zostaną usunięte).

 

 • 14

Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin jest dostępny, w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie, na stronie Sklepu Internetowego, pod adresem: https://www.mystic.pl/regulamin.htm.
 2. Umowy zawierane są w języku polskim albo języku angielskim, w zależności od wyboru Klienta.
 3. Prawem właściwym dla sporów związanych z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego oraz realizacją Umów jest prawo polskie.
 4. Spory związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego i realizacją Umów rozpoznawane będą przez polskie sądy powszechne właściwe rzeczowo i miejscowo zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: U. z 2021 r. poz. 1805 z późn. zm.).
 5. Postanowienia ust. 3 i 4 nie uchybiają bezwzględnie wiążącym przepisom prawa ustanawiającym odmienną właściwość prawa lub jurysdykcję dla Konsumentów.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Ustawy o usługach elektronicznych, a dla Umów zwartych z Konsumentami - przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 06-04 2023 r.
pixel